วิชาการอ่านภาษาไทย

5A5A
4A4A
3A3A
2A2A
A1-A2A1-A2
B1-B2B1-B2
C1-C2C1-C2
D1-F2D1-F2
G1-I2G1-I2
J-LJ-L

as of March 2009