หน้าหลัก > ข่าวสาร > ร่วมงานกับคุมอง

ข่าวสาร

ร่วมงานกับคุมอง

มาร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา โดยการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม
จากการศึกษาแบบเฉพาะตัว

เปิดรับสมัครผู้สนใจในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Area Development Manager

รายละเอียดของงาน
• วิเคราะห์คุณภาพการเรียนการสอนของศูนย์คุมองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการศูนย์
• ให้คำแนะนำและสนับสนุนศูนย์คุมองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

คุณสมบัติ
• สัญชาติไทย
• ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
• มีความสนใจงานด้านการศึกษา
• สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือ สำนักงานสาขา
• มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวที่ระบุประวัติการศึกษาและการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบหลักฐาน
การศึกษาและรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายบุคคล อีเมล hrrecruit@kumon.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-626-6555 ต่อ 1390 หรือ 1391

Be a part to foster people through individualized education for contribution to world peace.
We are looking for energetic individuals to join us in the position of:

Area Development Manager

Job Descriptions
• To analyze the situation of each Kumon centre and education situation of the area and execute the development plan in terms of student progress and centre management
• To provide consultation and support for each Kumon centre opening in Math, English and Thai language subjects

Qualifications
• Thai nationality
• Male or Female, not over 35 years, Bachelor or higher degree
• Interested in working in Education field
• Able to work at Head office or Branch offices
• Computer literate (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint)

Interested applicants are invited to apply in person or send application with full resume indicating qualifications and experiences, transcript, expected salary and recent photo to
HR Division email: hrrecruit@kumon.co.th or tel. 02-626-6555 ext.1390, 1391

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.