หน้าหลัก > ข่าวสาร > ทดลองเรียนคุมองฟรี 17-30 มิถุนายน 2561 (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

ข่าวสาร

ทดลองเรียนคุมองฟรี 17-30 มิถุนายน 2561 (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเรียนฟรี
โปรแกรมทดลองเรียนฟรีเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาสัมผัสกับระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยนักเรียนสามารถไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเรียน

1. ติดต่อศูนย์คุมองใกล้บ้านล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ
2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียน
3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละประมาณ 45 นาที - 1 ชั่วโมง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาเรียน
4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบโปรแกรมทดลองเรียน

ค่าใช้จ่าย
การทดลองเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และ
- ฟรี CD สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาการอ่านภาษาไทย
- ฟรีกระเป๋าคุมอง เมื่อสมัครเรียนต่อหลังจบทดลองเรียน
ทั้งนี้ เมื่อจบโปรแกรมทดลองเรียนฟรีแล้วและนักเรียนสมัครเรียนต่อจึงชำระค่าลงทะเบียนและค่าเรียน

โปรดติดต่อศูนย์คุมองใกล้บ้านล่วงหน้า

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก
หรือโทร. 0-2626-6555

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you


About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.