หน้าหลัก > ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นอย่างไร > ประสบการณ์การเรียนในระบบคุมอง > เเรื่องที่ 2 “สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

“สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง”

ณัฐภัสสร อรรครังสี (ปูเป้)

นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนจบระดับสุดท้ายวิชาคณิตศาสตร์

วิชา
คณิตศาสตร์
เริ่มเรียน
3A

“ช่วงจะขึ้น ม. ปลาย หนูสอบเข้าห้อง Gifted Math ต้องสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 วิชา คุมองก็ช่วยเรื่องการสอบวิชาคณิตศาสตร์ จำได้ว่าแทบไม่ต้องอ่านคณิตศาสตร์เลย คุมองช่วยสร้างพื้นฐานให้เรานำไปต่อยอดในระดับ ม.ปลายได้ดีมากค่ะ และในตอนที่เรียนเกินชั้นเรียนก็รู้สึกว่าเนื้อหาแบบฝึกหัดมันยากอยู่บ้าง แต่ก็ทำได้ ซึ่งช่วยทำให้การเรียนที่โรงเรียนเข้าใจได้มากขึ้น เพราะว่าเราเคยเรียนมาก่อนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับจากการเรียนคุมอง คือ ได้ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการเรียนรู้และการค้นคว้าด้วยตัวเอง เราสามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนหรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น บางวิชาต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง บางเรื่องข้อสอบไม่ได้ออกในหนังสือ เราต้องค้นคว้าจากรอบๆ ตัว อีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดแบ่งเวลาและการมีวินัยในตัวเองค่ะ คุมองฝึกให้เราใช้เวลาเป็น เห็นคุณค่าของเวลา เช่น ถ้าจัดเวลาอ่านหนังสือไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น สิ่งที่ทำให้เรียนจบระดับสุดท้าย คือ การมีเป้าหมายค่ะ เวลาจะทำอะไร ต้องทำให้สำเร็จและดีที่สุด เราต้องมีความพยายาม มีแรงฮึดที่จะจบระดับสุดท้าย”

Search for a Center

Search for a Kumon Center near you

About
Kumon

Yesterday, today, and tomorrow we at Kumon always have, and always will, place the utmost importance on continuing to learn.

President Kumon Institute of Education Co., Ltd.

Instructors and staff continuously learn from students.

Words of the founder of
Kumon that we value.

Through the Kumon Method we aim to
foster sound, capable individuals
who can succeed in achieving
their goals in life.

Click here for a detailed
explanation of the secret
behind the Kumon Method.

Click here to read about the essential role of the Instructor for the Kumon Method.

One father’s love for his son gave birth to the Kumon Method of learning.

Kumon has a dream, a dream of world peace brought about by education.

Timeless and borderless, Kumon does its all for each and every individual.

It began with children in Japan and now extends to students all around the world.