หน้าหลัก > องค์กรของเรา > ก้าวแรกสู่องค์กรสีเขียว

ก้าวแรกสู่องค์กรสีเขียว

หลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

การที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการผสานความรู้ความเข้าใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว กลุ่มบริษัทคุมองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทคุมองจึงเชื่อมั่นว่าหนึ่งในคุณค่าที่แท้จริงของคุมอง คือการแสดงความรับผิดชอบและถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก


กลุ่มบริษัทคุมองเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เราจะได้พบในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เราจะประสานวิสัยทัศน์ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจ และจะปฏิบัติงานบนหลักพื้นฐานของการปกป้องโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังต่อไป

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามให้กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราดำเนินไปโดยอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. กลุ่มบริษัทคุมองจะมุ่งมั่นคำนึงถึง กิจกรรมทางธุรกิจของเรานั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร พวกเราจะทำงานโดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ตลอดจนดำเนินการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณของเสียที่เราสร้างขึ้น เป้าหมายของเราคือการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเพื่อลดมลพิษ

  2. กลุ่มบริษัทคุมองจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน พวกเราจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายไปที่การฟื้นฟูสภาพป่าไม้

  3. กลุ่มบริษัทคุมองจะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของทุกประเทศและทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และจะทำงานในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร

  4. กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุมองในทุกภาคส่วนได้ตระหนักมากขึ้นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาและกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ในฐานะพลเมืองขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ พวกเราจะจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน

การเริ่มต้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (KAO)

คุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (KAO) ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องถึงความพยายามที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในขณะที่เรากำลังพยายามช่วยให้เด็กๆ จำนวนมากขึ้นได้มีโอกาสเรียนในระบบการเรียนแบบคุมอง เราก็ยังคงดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่การลดปริมาณการพิมพ์งานที่ไม่จำเป็น การดูแลด้านการใช้พลังงาน การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการรณรงค์ให้พนักงานมีความตื่นตัวตามแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดศูนย์คุมองและสำนักงานสาขาเพิ่มหลายแห่ง รวมทั้งการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น แต่ KAO ก็ยังคงทุ่มเทความพยายามในการลดการใช้กระแสไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษ และลดการปล่อยก๊าซ CO2 โดยปริมาณกระดาษที่นำกลับมารีไซเคิลเป็นผลมาจากการนำกล่องสำหรับใส่กระดาษที่ใช้แล้วไปวางในบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร

สถิติการใช้ทรัพยากรประจำปี

ทุกประเทศสมาชิกของ KAO กำลังพยายามที่จะอนุรักษ์การใช้กระแสไฟฟ้า เมื่อถึงระยะเวลาที่สภาวะอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อัตราการใช้เครื่องปรับอากาศก็ยังคงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์คุมองบางแห่งขยายเวลาทำการเพิ่มขึ้นอีกด้วย ถึงแม้ว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นจะเพียงแค่ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่เราก็ยังดำเนินมาตรการประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้าต่อไป เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ใช้ การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ และการใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในที่ที่สามารถทำได้

ประเทศสมาชิกของ KAO ตระหนักอยู่เสมอถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์เอกสารให้อยู่ใน 1 หน้า การใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็กลง การพิมพ์เอกสารหลายหน้าโดยใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระดาษแต่ละแผ่น ความพยายามต่างๆ เหล่านี้ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน

หลายประเทศใน KAO รณรงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวในการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่โดยนำกล่องรวบรวมกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มาตั้งไว้ในสำนักงานเพื่อเป็นการเตือนให้พนักงานนำกระดาษกลับมาใช้เมื่อมีโอกาสเสมอ ในสำนักงานบางแห่งมีการติดป้าย “ลดการใช้ นำมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนปฏิบัติตาม

ก๊าซ CO2 เป็นสารตั้งต้นของก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน การใช้ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 เราได้พยายามลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)