หน้าหลัก > องค์กรของเรา > ก้าวแรกสู่องค์กรสีเขียว

ก้าวแรกสู่องค์กรสีเขียว

หลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

การที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการผสานความรู้ความเข้าใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว กลุ่มบริษัทคุมองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทคุมองจึงเชื่อมั่นว่าหนึ่งในคุณค่าที่แท้จริงของคุมอง คือการแสดงความรับผิดชอบและถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก


กลุ่มบริษัทคุมองเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เราจะได้พบในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เราจะประสานวิสัยทัศน์ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจ และจะปฏิบัติงานบนหลักพื้นฐานของการปกป้องโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังต่อไป

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามให้กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราดำเนินไปโดยอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. กลุ่มบริษัทคุมองจะมุ่งมั่นคำนึงถึง กิจกรรมทางธุรกิจของเรานั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร พวกเราจะทำงานโดยใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ตลอดจนดำเนินการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณของเสียที่เราสร้างขึ้น เป้าหมายของเราคือการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและเพื่อลดมลพิษ

  2. กลุ่มบริษัทคุมองจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน พวกเราจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายไปที่การฟื้นฟูสภาพป่าไม้

  3. กลุ่มบริษัทคุมองจะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของทุกประเทศและทุกภูมิภาคที่เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และจะทำงานในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร

  4. กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุมองในทุกภาคส่วนได้ตระหนักมากขึ้นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาและกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ในฐานะพลเมืองขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ พวกเราจะจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชน

จุดเริ่มต้นการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค KAO

สิ่งที่คุมองใส่ใจมากที่สุดคือเด็กๆ แต่ละคน ด้วยเหตุนี้ภูมิภาค KAO จึงได้เพิ่มจำนวนศูนย์คุมองในพื้นที่ใหม่ๆ และในประเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมองมากยิ่งขึ้น และเช่นเดียวกับที่เราใส่ใจเด็กๆ เรามองว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรโลกเป็นสิ่งที่เราไม่อาจเพิกเฉยได้ ดังนั้น ในกิจกรรมต่างๆ ของภูมิภาค KAO เราจึงพยายามที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยสาร CO2 นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ให้นำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ เราได้ริเริ่มโครงการ Environmental Management หรือ EM เพื่อลดปริมาณการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น ดูแลด้านการใช้พลังงาน และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเราสามารถวัดความสำเร็จของความพยายามข้างต้นจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี

สถิติการใช้ทรัพยากรประจำปี

ประเทศสมาชิกในภูมิภาค KAO ต่างตระหนักอยู่เสมอถึงความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษลง ตัวอย่างเช่น การพิมพ์เอกสารให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ การใช้ขนาดตัวอักษรเล็กลง การพิมพ์เอกสารหลายๆ หน้าในกระดาษ 1 แผ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามของเราก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนักเนื่องจากปริมาณการใช้กระดาษก็ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 4.67 ล้านแผ่น เป็น 4.90 ล้านแผ่น

การนำกระดาษมารีไซเคิลเป็นอีกหัวข้อสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศในภูมิภาค KAO กำลังทุ่มเทความพยายาม เรามีการรณรงค์ที่จะจัดหากล่องรวบรวมกระดาษที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มาวางไว้ในสำนักงานเพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานนำกระดาษมารีไซเคิลเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถทำได้ ในสำนักงานบางแห่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลอาคารได้ติดป้ายและโปสเตอร์เพื่อย้ำเตือนให้พนักงานลดปริมาณการใช้กระดาษ นำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ และนำกระดาษมารีไซเคิล ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากปริมาณการนำกระดาษมารีไซเคิลเพิ่มขึ้นจาก 6.93 ตัน เป็น 10.29 ตัน

CO2 เป็นแหล่งกำเนิดต้นของก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการปล่อยก๊าซ CO2 ในอากาศ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเราจึงพยายามที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 และด้วยความพยายามจากทุกๆ คน ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงจากปีก่อน คือ 94.5เปอร์เซนต์

ตัวอย่างของความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค KAO

The Regional Support Office หรือ RSO ของภูมิภาค KAO ได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

Kumon India Education Private Ltd ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุมองในภูมิภาค KAO ได้ทดลองใช้เครื่องปรับอากาศส่วนกลางและหลอดไฟฟ้า LED เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานและศูนย์คุมอง

การใช้เครื่องปรับอากาศส่วนกลางเป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ลดเสียงรบกวน และส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะสามารถเปลี่ยนหรือทำความสะอาดระบบกรองอากาศได้ง่าย ส่วนการใช้หลอดไฟ LED เป็นการใช้พลังงานที่คุ้มค่ามาก มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปล่อยความร้อนออกมาน้อยลงซึ่งส่งผลดีต่อระบบทำความเย็นของอาคาร

นอกจากนี้ ทางสำนักงานยังได้ใช้แนวคิด “งดการใช้กระดาษ” ด้วยการไม่พิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น พนักงานจะอ่านเอกสารจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และพิมพ์ออกมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น รวมทั้งการพิมพ์เอกสารบนกระดาษทั้งสองหน้าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย การผลิตกระดาษจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล ทั้งทรัพยากรน้ำ ต้นไม้และพลังงาน การใช้กระดาษเพียงด้านเดียวหมายความว่าเราได้สูญเสียทรัพยากรไปครึ่งหนึ่ง จากข้อมูลของ Environmental Protection Agency (EPA) ขยะบนบกส่วนใหญ่เป็นกระดาษถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ก็เท่ากับว่าเราได้ลดปริมาณขยะบนบกไปได้อย่างมากเช่นกัน

ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมองใกล้บ้านหรือศูนย์คุมองที่ท่านสะดวก


เกี่ยวกับคุมอง

เมื่อวานนี้ วันนี้ และวันพรุ่งนี้
ที่คุมอง เราให้ความสำคัญสูงสุดในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเสมอ

คุณฮิเดโนริ อิเคกามิ
ประธานบริษัท Kumon Institute of Education

คุณครูและพนักงานคุมอง
เรียนรู้จากนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง

สารของผู้ก่อตั้งคุมองที่เรายึดมั่น

เรามุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและมีความรู้ความสามารถซึ่งพร้อมที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางแผนไว้

คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายของความลับของระบบการเรียนแบบคุมอง

บทบาทคุณครูคุมองคือการดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบการเรียนแบบคุมองถือกำเนิดขึ้นจากความรักที่พ่อมีต่อลูกชายของเขา

ความฝันของคุมองคือการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกด้วยการศึกษา

ตลอดไปและไร้พรมแดน ทั้งหมดคุมองทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็กแต่ละคน

คุมองเริ่มต้นจากเด็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้คุมองได้แพร่หลายไปสู่นักเรียน
ทั่วทั้งโลก

ติดต่อ

อ่านต่อ

โทร.0-2626-6555

เวลาทำการ 9:00 – 17:30
(เว้นวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามทางอีเมล

(PDF: 2.1MB)