Category : กิจกรรม

การสอนคุมองออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ต่อเนื่อง

patipank
Online-Learning-1080x1080

 

ในช่วงที่ศูนย์คุมองปิดทำการสอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ทุ่มเทดูแลบุตรหลานในการเรียนที่บ้านมาโดยตลอด และนักเรียนที่พยายามฝึกฝนทำแบบฝึกหัดในแต่ละวัน รวมทั้งคุณครูคุมองทุกท่านที่พยายามให้การสนับสนุนนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่สามารถมาเรียนที่ศูนย์คุมองได้ตามปกติ

 • ด้วยความมุ่งมั่นและห่วงใยของคุณครูคุมองที่ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนยังคงฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่กิจกรรมนอกบ้านทุกอย่างต้องหยุดชะงักลง ศูนย์คุมองจำนวนมากจึงให้การสอนนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 • ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ฝึกวินัยและความรับผิดชอบผ่านการทำแบบฝึกหัดคุมองทุกวันอย่างต่อเนื่อง แม้จะมาเรียนที่ศูนย์คุมองไม่ได้ก็ตาม
 • นักเรียนเรียนคุมองผ่านทางออนไลน์ (เช่น Line, Zoom, Google Meet) สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที แทนการเดินทางไปเรียนที่ศูนย์คุมอง
 • ถึงแม้ว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 2 หรือเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ศูนย์คุมองไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ได้ แต่การให้การสนับสนุนของศูนย์คุมองแก่นักเรียนเช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างราบรื่นและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง

 

หมายเหตุ

* เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์ได้ โดยพื้นฐานแล้วเราแนะนำให้นักเรียนมาเรียนที่ศูนย์ แต่อย่างไรก็ตาม บางศูนย์ก็ยังคงให้การสนับสนุนนักเรียนผ่านทางออนไลน์ควบคู่กับการมาเรียนที่ศูนย์ต่อไป ดังนั้นขอให้ท่านสอบถามกับทางศูนย์คุมองอีกครั้งว่า สาขานี้มีการสอนผ่านสื่อออนไลน์หรือไม่

* การให้การสอนผ่านสื่อออนไลน์ของแต่ละศูนย์ อาจมีวิธีการและจำนวนครั้งที่เรียนแตกต่างกัน ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์คุมอง

กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนกันยายน 2563 และกิจกรรมก้าวต่อไปให้ถึงดาว

jirayoon

 

ทดลองเรียนฟรีที่คุมอง! วันที่ 21-30 กันยายน 2563 และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่วางไว้ไปด้วยกัน กับกิจกรรม Kumon Achiever Program “Beat Your Goals”

นักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 21 กันยายน 2563 ถึง 20 ตุลาคม 2563 และเรียนต่อเนื่อง 3 เดือน

และ นักเรียนปัจจุบันทุกคนที่เรียนต่อเนื่อง 3 เดือน (ตุลาคม, พฤศจิกายน และ ธันวาคม)

รับฟรี!!! หูฟัง Bluetooth รุ่น B-05 มูลค่า 300 บาท

 

“ไม่มีอะไรมาหยุดการเรียนรู้ของเด็กคุมองได้” มาเรียนต่อเนื่องและมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันนะ!

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

 

 

* สำหรับนักเรียนคุมองทุกคนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

** จำกัดสิทธิ์นักเรียน 1 คน ได้รับหูฟัง Bluetooth 1 อันเท่านั้น

*** สามารถรับหูฟัง Bluetooth ได้ ณ ศูนย์คุมองสาขาที่เรียน ภายในเดือนมกราคม 2564

**** ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Kumon Achiever Program ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุมองทุกสาขาทั่วประเทศ

กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนสิงหาคม 2563

jirayoon

ทดลองเรียนฟรีที่คุมอง! วันที่ 21-31 สิงหาคม 2563

และรับสิทธิ์ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 535 บาท เมื่อสมัครเรียนต่อในเดือนกันยายน 2563

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 1. ติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ
 2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียนที่เหมาะสม
 3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาที่ศูนย์
 4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบกิจกรรมทดลองเรียน

 

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

* นักเรียนสามารถเลือกทดลองเรียนได้ 1 วิชาเท่านั้น

** รับฟรี หนังสือ และ CD ประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนวิชาภาษา

*** สำรองสิทธิ์ด่วนที่ศูนย์คุมองใกล้บ้านท่าน

กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนกรกฎาคม 2563

jirayoon

ทดลองเรียนฟรีที่คุมอง! วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2563

และรับสิทธิ์ฟรีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 535 บาท เมื่อสมัครเรียนต่อในเดือนสิงหาคม 2563

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมทดลองเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

 1. ติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ
 2. ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียนที่เหมาะสม
 3. นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาที่ศูนย์
 4. ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบกิจกรรมทดลองเรียน

 

 

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

 

* นักเรียนสามารถเลือกทดลองเรียนได้ 1 วิชาเท่านั้น

** รับฟรี หนังสือ และ CD ประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนวิชาภาษา

*** สำรองสิทธิ์ด่วนที่ศูนย์คุมองใกล้บ้านท่าน

โครงการ Kumon For All

jirayoon

โครงการ Kumon For All ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำลังในการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำพาเด็กเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังที่พวกเขาตั้งใจ และเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

 

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง โดยสนับสนุนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน ปัจจุบันมี 2 โครงการคือ โครงการที่ร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโครงการที่ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(Suksasongkroh Chiang Mai School)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 รับนักเรียนชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มโครงการ : มิถุนายน ปี 2548

จำนวนนักเรียนในโครงการ : 92 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย

(The Human Development Foundation)

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลไม่แสวงผลกำไร ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ดูแลเด็กเร่ร่อนหรือเป็นกำพร้าในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กคำนวณได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์รวมถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำแบบฝึกหัดคุมองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เริ่มโครงการ : กรกฎาคมปี 2549

จำนวนนักเรียนในโครงการ : 30 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

กิจกรรมทดลองเรียนฟรี เดือนเมษายน 2563

jirayoon
Poster FT2020 A2 New

มาพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันกับคุมอง ทดลองเรียนฟรีวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วันที่ 1-14 เมษายน 2563 หรือ 17-30 เมษายน 2563 (เลือกเรียนแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดลองเรียน

 • ติดต่อศูนย์คุมองล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการฟังปฐมนิเทศ

 • ผู้ปกครองเข้าฟังการปฐมนิเทศ และนักเรียนทำแบบทดสอบวัดระดับเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นเรียนที่เหมาะสม

 • นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์คุมองสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง พร้อมรับการบ้านกลับไปทำในวันที่ไม่ได้มาที่ศูนย์

 • ผู้ปกครองรับฟังรายงานผลการเรียนของนักเรียนหลังจบโปรแกรมทดลองเรียน

*กรุณาติดต่อศูนย์คุมองใกล้บ้านล่วงหน้าเพื่อสำรองสิทธิ์

ค้นหาศูนย์คุมองได้ที่นี่

อ่านเรื่องราวความประทับใจในการเรียนคุมองได้ที่นี่

การทดลองเรียนฟรี! เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เริ่มเรียนคุมองจากการทดลองเรียนฟรีค่ะ ตอนนั้นเรียนอยู่อนุบาล 3 ปัจจุบันจบระดับสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษ EFL ขณะเรียนอยู่ ม.3

พัฒนาการของลูกมีให้เห็นได้ทุกขณะ ตราบที่เขายังได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

คุณแม่ไม่เคยให้น้องหยุดเรียนคุมองเลยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จากเด็กป.5 ที่หารเลขไม่เป็น พลิกมาได้ที่ 1 ของห้องเพราะ…

ถ้าตัดสินใจให้หยุดเรียน คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย!

การเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนขึ้น ป.1 เป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเขาสามารถอ่านออกและเข้าใจเรื่องราวได้เร็วเท่าไร ยิ่งทำให้เขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น

1 4 5 6