KUMON > ค้นหา > เหตุการณ์สำคัญและความสำเร็จของเรา

เหตุการณ์สำคัญและความสำเร็จของเรา

ญี่ปุ่น

Worldwide

1950

1954
คุณโทรุ คุมอง ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายท่านหนึ่ง ได้เริ่มต้นเผยแพร่ระบบการศึกษาภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่บุตรชายของเขาที่ชื่อ ทาเคชิ ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้น ป.2 โดยคุณโทรุได้เขียนโจทย์คำนวณลงในกระดาษเปล่าให้บุตรชายของเขาทำ และนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบการเรียนแบบคุมอง
1955
เปิดศูนย์คุมองแห่งแรกที่สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกหัดคุมองในเมืองโมริกูชิ นครโอซาก้า
1958
ก่อตั้งสำนักงาน Osaka Institute of Mathematics ในนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Toyonaka Uenozaka Center

ศูนย์โตโยนากะ อูเอโนะซากะ เป็นศูนย์ที่คุณโทรุและคุณเทอิโกะ คุมอง ได้ร่วมกันสอนนักเรียน (ราวปี 1965)

1960

1962
ก่อตั้งบริษัท Osaka Institute of Mathematics และเปิดศูนย์คุมองแห่งแรกในย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว
the first Kumon office

สำนักงานคุมองตั้งอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตที่พักอาศัยของนครโอซาก้าในช่วงระหว่างปี 1959-1962

1963
เปิดสำนักงานคุมองในกรุงโตเกียว.
1969
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดเกินกว่า 10,000 คน

1970

1972
"เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ Osaka Institute of Mathematics เปลี่ยนเป็น Osaka Kumon Institute of Mathematics ก่อตั้งบริษัท Tokyo Kumon Institute of Mathematics"
1974
หนังสือ The Secret of Kumon Math (ตีพิมพ์โดย Koseido Publishing) กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุด.
ระบบการเรียนแบบคุมองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกนี้ที่เขียนขึ้นโดยคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายและทฤษฎีของระบบการเรียนแบบคุมองอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก รวมไปถึงกรณีศึกษาที่เป็นรูปธรรมจำนวนมากของการสอนและประสิทธิภาพในการเรียน ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้มีการสอบถามเข้ามาที่บริษัทเป็นจำนวนมาก.
1977
คุมองเริ่มตีพิมพ์หนังสือฝึกฝนสำหรับนักเรียนก่อนวัยเรียน.
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 200,000 คน.
1979
มีการจัดงานประชุมใหญ่ของคุณครูคุมองขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
The first Kumon Instructors Conference
หลังจากปีนี้ คุมองได้มีการจัดงานประชุมใหญ่ขึ้นทุกปีเพื่อที่จะให้คุณครูคุมองได้มีโอกาสแบ่งปันผลสำเร็จในการให้การสอนของพวกเขาและกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันแบบเป็นกลุ่มจากทั่วประเทศญี่ปุ่น
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 500,000 คน.

1980

1980
The Kumon English Programme (for native Japanese speakers) is launched.
1981
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น).
มีการจัดประชุมใหญ่ของคุณครูคุมองสำหรับผู้เรียนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรก
Toru Kumon at the first instructors conference on Learners with Special Needs
ในงานประชุมใหญ่ประจำปีครั้งนี้ คุณครูคุมองมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการให้การสอนแก่นักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปรับใช้ที่ศูนย์ของตนเองได้
มีการปรับโครงสร้างบริษัท Osaka Kumon Institute of Mathematics และบริษัท Tokyo Kumon Institute of Mathematics จากบริษัทจำกัดที่เข้ามาร่วมทุน
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดเกินกว่า 1 ล้านคน
1982
มีการรวมบริษัทกันระหว่างบริษัท Osaka Kumon Institute of Mathematics และบริษัท Tokyo Kumon Institute of Mathematics โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Kumon Institute of Mathematics.
1983
มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมใช้ชื่อว่า Kumon Institute of Mathematics เปลี่ยนชื่อเป็น Kumon Institute of Education
the first kumon logo
มีการออกแบบโลโก้คุมองขึ้นเป็นครั้งแรก
1984
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาญี่ปุ่น (สำหรับผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาติ)
1985
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาการคัดลายมือ
1986
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน (สำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่น)
1988
ก่อตั้งบริษัท Kumon Publishing
1989
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 1.5 ล้านคน

1990

1995
คุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัท เสียชีวิต
1996
ก่อตั้งบริษัท Kumon Lifelong Integrated Learning (Kumon Penmanship and Calligraphy)
1997
คุณทาเคชิ คุมอง ประธานบริษัท เสียชีวิต

2000

2000
บริษัทคุมองมีการปรับโครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท
ก่อตั้งบริษัท The Kumon Toru Research Institute of Education
2001
เริ่มทำการวิจัยผลกระทบของการบำบัดด้านการเรียนรู้ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา
มีการจัดสัมมนา Kumon World Leader ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อธีมว่า "คุมองในศตวรรษที่ 21 และพันธกิจส่วนบุคคลของข้าพเจ้า" ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้เห็นพนักงานคุมองในหลายตำแหน่งสำคัญจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อ The Kumon Way รวมทั้งร่วมแบ่งปันคุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง
มีการจัด English Immersion Camp ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนักเรียนที่เข้าร่วมจะต้องสื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้จัดมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึงศักยภาพในตัวเองที่จะสามารถอุทิศตนเพื่อสังคมโลกได้ด้วยการร่วมมือกับผู้ที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
new kumon logo
มีการออกแบบโลโก้ใหม่ของคุมอง
2003
มีการนำป้ายโลโก้ใหม่ของคุมองมาใช้แทนป้ายโลโก้เก่าของศูนย์คุมองทุกศูนย์
2007
เริ่มต้นกิจกรรมสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็ก.
2008
คุมองฉลองครบรอบการก่อตั้งปีที่ 50.
the 50th anniversary event

2010

2010
คุมองเริ่มต้นให้บริการด้านการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย
2011
ก่อตั้งบริษัท Global Communication & Testing (GC&T).
GC&T ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEFL สำหรับนักเรียนมัธยมต้นและนักเรียนประถมโดยร่วมมือกับ ETS (Educational Testing Service) ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ทำหน้าที่พัฒนาด้านการสอบที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2012
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองสำหรับสอนเด็กก่อนวัยเรียน
baby kumon logo
2014
ครบรอบ 100 ปีชาตกาลของคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งบริษัท.
the 100th anniversary event
2018
ฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งคุมอง

ทั่วโลก

1950

1960

1970

1974
ศูนย์คุมองเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ในต่างประเทศแห่งแรกที่เมืองนิวยอร์ค.
เป็นศูนย์คุมองสาขาแรกที่เปิดนอกประเทศญี่ปุ่นในปี 1974 โดยในช่วงแรกนักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของชาวญี่ปุ่นที่ออกไปทำงานต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของระบบคุมองก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นจนทำให้นักเรียนชาวอเมริกันเริ่มมาสมัครเรียนมากขึ้น จนทุกวันนี้คุมองถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในแต่ละพื้นที่ผ่านการสอนของคุณครูคุมองท้องถิ่นในหลายประเทศทั่วโลก.
1975
เปิดศูนย์คุมองในประเทศไต้หวัน
1977
เปิดศูนย์คุมองในประเทศบราซิล.
1979
เปิดศูนย์คุมองในประเทศเยอรมัน
จำนวนนักเรียนคุมองในประเทศไต้หวันครบ 1,000 คน

1980

1980
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล.
celebrating the new Kumon south america head office.

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอเมริกาใต้ (เดือนสิงหาคม ปี 1994)

ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองดีสเซิลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน.
1982
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา.
1983
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในต่างประเทศเกินกว่า 10,000 คน.
1984
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย.
1988
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่ประเทศฮ่องกง.
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา
โรงเรียนประถมของรัฐบาลแห่งหนึ่งได้นำแบบฝึกหัดคุมองวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปใช้ในโรงเรียน
หลังจากรองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนประถมซูมิตันในรัฐอลาบามาได้ชมโฆษณาคุมองทางทีวี เธอรู้สึกเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบการเรียนและเชื่อว่าคุมองสามารถช่วยให้นักเรียนของเธอหันมาชอบวิชาคณิตศาสตร์ได้แน่นอน นี่เป็นครั้งแรกที่ระบบการเรียนแบบคุมองถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลที่ได้เกินความคาดหมายเป็นอย่างมากและความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนว่า "ปาฏิหาริย์แห่งซูมิตัน" การเผยแพร่สู่สาธารณะครั้งนี้ทำให้มีคนรู้จักระบบการเรียนแบบคุมองมากยิ่งขึ้นและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองเป็นจำนวนมากจากทั่วโลก

1990

1990
เปิดตัวหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่) ที่ประเทศออสเตรเลีย วิชาภาษาอังกฤษของคุมองปัจจุบันเปิดสอนใน 24 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ.
1991
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในต่างประเทศเกินกว่า 200,000 คน.
1993
เปิดตัวหลักสูตรวิชาภาษาจีน (สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่) ที่ประเทศไต้หวัน
วิชาภาษาจีนของคุมองปัจจุบันเปิดสอนใน 6 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก/dd>
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดทั่วโลกเกินกว่า 2 ล้านคน
1994
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาโปรตุเกส (สำหรับผู้ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาแม่) ในประเทศบราซิล
1995
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่ประเทศสิงคโปร์
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองชางไฮ ประเทศจีน
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในต่างประเทศเกินกว่า 500,000 คน
1996
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
1997
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1998
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงเทพ ประเทศไทย
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในต่างประเทศเกินกว่า 1 ล้านคน

2000

2000
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
2001
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดทั่วโลกเกินกว่า 3 ล้านคน
2003
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดในต่างประเทศเกินกว่า 2 ล้านคน
2004
เปิดตัวหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ที่ประเทศบราซิล วิชาภาษาอังกฤษ EFL ของคุมองปัจจุบันเปิดสอนใน 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
เปิดตัวหลักสูตรวิชาภาษาสเปน (สำหรับนักเรียนที่พูดภาษาสเปนเป็นภาษาแม่) ใน 5 ประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ วิชาภาษาสเปนของคุมองปัจจุบันเปิดสอนใน 8 ประเทศทั่วโลก
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

มาถึงตอนนี้ การพัฒนาศูนย์คุมองในประเทศต่างๆ ได้รับความสนใจจากชุมชนในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม คุมองได้ก่อตั้งบริษัทในเครือที่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะมอบโอกาสให้เด็กจำนวนมากเท่าที่จะเป็นไปได้ และเราก็ยังคงมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาเผยแพร่ระบบการเรียนแบบคุมองในประเทศอินเดียต่อไป

ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย
2005
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาจีน (สำหรับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ) ที่ประเทศเกาหลี
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน
2006
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงโฮจิมินซิตี้ ประเทศเวียดนาม
จำนวนนักเรียนรายวิชาทั้งหมดทั่วโลกเกินกว่า 4 ล้านคน
2008
เริ่มใช้แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาไทย (สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่) ในประเทศไทย

2010

2011
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
2018
ก่อตั้งบริษัทในเครือที่ประเทศมาเก๊า
""