KUMON > ค้นหา > พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

ในฐานะประชากรของโลกที่มีความรับผิดชอบ คุมองจะอุทิศตนเพื่อการเจริญเติบโตและความสุขของแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยึดมั่นในคุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมอง

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก ด้วยการสร้างบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งความรู้ความสามารถ โดยพยายามค้นหาศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และพัฒนาความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นให้ไปยังจุดสูงสุด

วิสัยทัศน์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้คนในทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก จะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง และทุกคนจะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพยายามที่จะมุ่งไปสู่การทำความฝันและเป้าหมายของตนเองให้กลายเป็นจริง

สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด คือ เด็กๆ แต่ละคน

การเรียนรู้ในระบบคุมองไม่ว่าวิชาใดก็ตามจะเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์เสมอต่ออนาคตและการเติบโตของเด็กคนนั้นและการสร้างโอกาสให้เด็กๆ จำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ได้เรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมองเป็นหลัก 2 ประการที่เราจะยึดมั่นไว้ในหัวใจเสมอในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพราะนั่นคือ เหตุผลเดียวที่ทำให้มีระบบการเรียนแบบคุมองตั้งอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อเด็กทุกๆ คนด้วย ยามใดที่เราหลงทางไปหรือเกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในการทำงาน เราจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อเด็กๆ จริงหรือไม่ และเราจะยืนยันร่วมกันในทิศทางที่เราจะก้าวไปด้วยกันเสมอ เราจะทุ่มเทกำลังกายและกำลังความคิดอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างคุณค่าของระบบการศึกษานี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพื่อให้เด็กๆ จำนวนมากเท่าที่จะมากได้ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง

สิ่งถัดไปที่เราให้ความสำคัญคือ ผู้ที่มีอุดมการณ์และมีหัวใจเดียวกันที่พร้อมจะร่วมเดินไปกับเรา

เริ่มตั้งแต่คุณครูคุมองทุกๆ ท่าน รวมไปถึงผู้ที่ให้ความสำคัญกับเด็กและทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกันผ่านการศึกษา สำหรับบุคคลเหล่านั้น เราจะให้ความเคารพอย่างสูงสุดโดยให้ความคุ้นเคยสนิทสนมและความรู้สึกสำนึกในบุญคุณจากใจจริง โดยจะให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมร่วมกันและการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง

สิ่งถัดไปที่เราให้ความสำคัญคือ พนักงานคุมองทุกๆ คน

เราจะให้ความสำคัญในความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกๆ คนมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งมีสวัสดิการที่เหมาะสมพร้อมๆ กับการมีความรู้สึกร่วมกันถึงเป้าหมายและคุณค่าของงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างกระตือรือร้น มีชีวิตชีวาและมีการเติบโตพัฒนาขึ้นในทุกๆ วัน

สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ ความสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม

เรารู้สึกสำนึกในบุญคุณของสังคมที่เราอาศัยอยู่และประกอบกิจกรรมอยู่ทุกๆ วัน ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในขณะเดียวกันกับการเป็นประชาชนในสังคม เราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโลกทั้งมวล โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวัฒนธรรมของสังคมที่เราอยู่

สุดท้ายนี้ เราทุกคนจะยึดมั่น 3 สิ่งต่อไปนี้ไว้ในใจอย่างเหนียวแน่นและจะประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับทั้ง 3 สิ่งนี้เสมอ

1. เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า สิ่งที่เราได้พูดหรือทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไม่
2. เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงความรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจในการที่จะยึดมั่นในอุดมการณ์และมีความภาคภูมิใจในฐานะของบุคคลที่ทำงานด้านการศึกษา
3. เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนและพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน เพื่อที่เราจะสามารถทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าวันนี้อยู่เสมอ

""