KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > การสนับสนุนจากบริษัทคุมอง

การสนับสนุนจากบริษัทคุมอง

การสนับสนุนจากบริษัท

บริษัทจะให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการสอนและการบริหารจัดการศูนย์ ดังหัวข้อต่อไปนี้

– จัดการอบรมให้แก่ผู้เปิดศูนย์และให้คำแนะนำในการเลือกที่ตั้งศูนย์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดศูนย์ใหม่
– จัดการสัมมนาและอบรมสำหรับผู้เริ่มเปิดศูนย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุมอง
– ให้คำแนะนำสำหรับการให้การสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล
– ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์เพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพของศูนย์คุมองอย่างต่อเนื่อง
– ให้การสนับสนุนในเรื่องแบบฝึกหัดและสื่อการสอนอื่นๆ
– ให้การสนับสนุนด้านการตลาด

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่