KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > เหตุผลที่เลือกคุมอง

เหตุผลที่เลือกคุมอง

แฟรนไชส์การศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวที่มีมานานกว่า 60 ปี โดยมีจำนวนนักเรียนรายวิชากว่า 4 ล้านคน ใน 51 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

  • แบรนด์การศึกษาที่แข็งแกร่งในระดับโลก
  • ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในประเทศไทย
  • แฟรนไชส์คุมองกว่า 480 สาขาทั่วประเทศ กำลังพัฒนาเด็กไทยกว่า 95,000 คน (จำนวนนักเรียนรายวิชา)
  • ระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์
  • แบบฝึกหัดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก