KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q: เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะเริ่มเรียนคุมองได้?

ระบบการเรียนแบบคุมอง ไม่มีการกำหนดอายุในการเริ่มเรียน อย่างไรก็ดีผู้ปกครองควรติดต่อกับคุณครูคุมองของศูนย์ที่ท่านสะดวกก่อน เพื่อสอบถามและปรึกษาเรื่องความพร้อมในการเข้าเรียนในกรณีของเด็กเล็ก

Q: ทำไมนักเรียนจึงต้องเริ่มเรียนจากเนื้อหาที่ง่ายก่อน?

การเริ่มเรียนจากเนื้อหาที่ง่ายช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนานิสัยในการเรียนที่ดี และสร้างความมั่นใจในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Q: ทำไมนักเรียนต้องทบทวนทำแบบฝึกหัดบางชุดซ้ำหลายครั้ง?

สาเหตุที่ต้องทำแบบฝึกหัดซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนมีความชำนาญในเนื้อหาของแบบฝึกหัดชุดนั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเรียนเนื้อหาต่อไปได้อย่างมั่นใจ

Q: ลูกจะมีพัฒนาการอย่างไรจากการเรียนในระบบคุมอง?

ในช่วงแรกของการเรียนในระบบคุมอง นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาที่เขาเคยพบมาก่อน เมื่อทำจนเกิดความชำนาญ นักเรียนจะมีความมั่นใจในตนเองและรู้สึกท้าทายที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ๆ

Q: การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายความว่า คุณครูคุมองไม่สอนนักเรียนใช่หรือไม่?

ในระบบคุมอง การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยตรงจากการทำแบบฝึกหัด เมื่อนักเรียนพบปัญหา คุณครูคุมองจะคอยช่วยเหลือโดยให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเรียนก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยตนเอง

Q: อะไรทำให้ระบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็ก?

ระบบการเรียนแบบคุมองมุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไปยังจุดสูงสุด เราตระหนักถึงศักยภาพและความต้องการของเด็กแต่ละคน และยังเข้าใจว่าเป็นไปได้ยากสำหรับเด็กที่จะพัฒนาความสามารถไปอย่างเท่าเทียมกันโดยพร้อมๆ กันในการเรียนแบบกลุ่ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Q: การเรียนในระบบคุมองช่วยให้ผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้นได้หรือไม่?

นอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนในระบบคุมองแล้ว นักเรียนยังมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ระเบียบวินัย ความมั่นใจ และนิสัยในการเรียนที่ดี ความสมดุลระหว่างความสามารถทางวิชาการและกำลังในการดำรงชีวิต (Life Skills) จะช่วยนำไปสู่ผลการเรียนในโรงเรียนที่ดีขึ้นต่อไป

Q: ทำไมระบบคุมองมีการบ้านให้นักเรียนทำด้วย?

การที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวันเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างความชำนาญ ระเบียบวินัย และนิสัยในการเรียนที่ดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Q: เรียนในระบบคุมองนานแค่ไหนจึงจะเห็นผล?

โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเห็นผลจากการเรียนในระบบคุมองได้อย่างเต็มที่เมื่อนักเรียนเรียนอย่างต่อเนื่องประมาณ 3 ปี หรือเรียนในระบบคุมองจนเกินชั้นเรียน 3 ระดับ

Q: วิชาคณิตศาสตร์ของคุมอง ทำไมจึงไม่เน้นโจทย์ปัญหา?

แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ของคุมองมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความสามารถในการคำนวณที่จำเป็นสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายให้ได้เร็วที่สุด จึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถนั้น