KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ติดต่อนัดหมาย

เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองและทำแบบทดสอบวัดระดับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย