KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา

ประถมศึกษาปีที่ 6 ลงมา 1,500 บาท
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป 1,600 บาท