KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา

การเรียนคุมองจะไปเรียนที่ศูนย์สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ตามวันทำการของแต่ละศูนย์) วันละประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง ส่วนวันที่ไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์จะมีแบบฝึกหัดให้ทำที่บ้าน โดยมีค่าเล่าเรียนดังนี้

ค่าลงทะเบียน

หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าของบุตรหลานจำนวน 535 บาทเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับกระเป๋าคุมอง 1 ใบ

ค่าเล่าเรียนรายเดือนรายวิชา

""