KUMON > สำหรับผู้ปกครอง > ระบบการเรียนของเรา

ระบบการเรียนของเราและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียน

ระบบการเรียนแบบคุมองมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนก้าวหน้าจนเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก้าวหน้าขึ้นไปเรียนเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ

ในขณะที่เรียนอยู่ในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเองจนเสร็จ และเมื่อเจอเนื้อหาที่ยาก พวกเขาจะศึกษาคำแนะนำและตัวอย่างที่มีอยู่ในแบบฝึกหัดและคิดวิธีหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีนี้การเรียนในระดับที่ “พอเหมาะพอดี” จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่คุมองเรียกว่า “เรียนรู้ด้วยตนเอง”

จากนั้น นักเรียนจะใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเรียนก้าวหน้าเกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนไปสู่เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นและมีความยากมากขึ้น

ดังนั้น การเรียนคุมองจึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าขึ้นไปจนทำเนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายได้ตั้งแต่อายุน้อยๆ มีความเป็นไปได้

สรุปได้ว่าระบบการเรียนแบบคุมองเป็นระบบการเรียนที่ค้นหาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคลและพัฒนาความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นให้ไปยังจุดสูงสุด
ที่คุมอง เราเชื่อในศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของนักเรียนของเราและต้องการที่จะพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละคนต่อไป ระบบการเรียนแบบคุมองที่ถือกำเนิดขึ้นจากความผูกพันระหว่างคุณพ่อที่มีต่อบุตรชายยังคงไว้ซึ่งแนวคิดของคุณโทรุ คุมอง ผู้ก่อตั้งระบบคุมองเสมอมา ในขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในการพัฒนาแบบฝึกหัดและวิธีการให้การสอน และทุกวันนี้ ระบบการเรียนนี้ยังคงแพร่หลายข้ามพรมแดนของประเทศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประเพณี ไปสู่ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

วิชาคณิตศาสตร์

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายด้วยตนเอง

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องสั่งสมความรู้ผ่านการฝึกฝน ด้วยเป้าหมายในการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมปลาย (แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล) ได้โดยง่าย นักเรียนจะต้องมีทักษะการคำนวณที่แข็งแกร่ง มีการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะต้องพบเจอในอนาคตได้

วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศคือ การพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งแบบฝึกหัดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมทั้งโครงสร้างของเนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะที่นักเรียนเรียนก้าวหน้าไป พวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง

วิชาการอ่านภาษาไทย

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาไทยระดับสูง

วิชาการอ่านภาษาไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาระดับสูงให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังวิธีคิดที่จำเป็นในการอ่านเนื้อเรื่องอย่างพินิจพิเคราะห์ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจสู่เนื้อหาระดับสูง การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านผ่านการเปิดโลกทัศน์สู่การอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เรียนเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจและไม่ต้องพึ่งพาใคร

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียน

ให้ของขวัญแก่บุตรหลานของท่านด้วยความสนุกในการเรียนรู้ คุมองขอต้อนรับบุตรหลานของท่านสู่ทักษะคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านที่มีความสำคัญ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้บุตรหลานของท่านมีจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่และมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และพร้อมสำหรับการเรียนระดับประถม

ทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานมีความสำคัญต่อการเรียนในช่วงปีแรกๆ ของบุตรหลานท่าน

แบบฝึกหัดคุมองวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาทักษะเริ่มแรกให้แก่บุตรหลานท่าน ได้แก่ การนับ การเขียนตัวเลข การคำนวณในใจ รวมไปถึงทักษะคณิตศาสตร์ง่ายๆ เช่น การบวก การลบ

แบบฝึกหัดคุมองวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการอ่านภาษาไทยจะช่วยให้บุตรหลานท่านเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดที่เรียนสนุก “มอง ฟัง และพูดตาม” รวมทั้งแบบฝึกหัดที่มีสีสันจะช่วยเชื่อมโยงคำกับวัตถุที่คุ้นเคย และจากนั้นก็นำคำมารวมกัน

ความได้เปรียบทางด้านวิชาการของบุตรหลานของท่านเริ่มต้นได้ที่คุมอง การให้การสอนแบบเฉพาะตัวและแบบฝึกหัดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันจะช่วยทำให้บุตรหลานของท่านเรียนก้าวหน้าตามความสามารถของตนเองจนในที่สุดก็สามารถเรียนเนื้อหาที่เกินระดับชั้นเรียนที่โรงเรียนได้

ในวิชาคณิตศาสตร์ ความสมบูรณ์แบบเกิดจากการฝึกฝน วิชาคณิตศาสตร์ของคุมองช่วยพัฒนาให้บุตรหลานของท่านมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ เศษส่วน ทศนิยม เป็นต้น การทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลายได้ด้วยตนเองจะช่วยให้บุตรหลานของท่านเรียนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนสามารถทำเนื้อหาที่ท้าทายในระดับที่เกินกว่าชั้นเรียนที่โรงเรียนได้

การเขียนที่ดีมาพร้อมกับทักษะการอ่านที่ดี วิชาภาษาอังกฤษและวิชาการอ่านภาษาไทยของคุมองจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุตรหลานของท่านผ่านการอ่าน แบบฝึกหัดคุมองสามารถขับเคลื่อนบุตรหลานของท่านสู่เส้นทางการอ่านไปตลอดชีวิต โดยเริ่มต้นพัฒนาคำศัพท์ ไวยากรณ์ การทำความเข้าใจ การแปลความ และการสรุปความ ซึ่งทักษะที่ได้รับจะกลายเป็นความรู้ติดตัวไปตลอดช่วงการเรียนที่โรงเรียนและในภายภาคหน้า

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับสูงและความสามารถในการอ่านที่แข็งแกร่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของท่านในการเรียนที่โรงเรียน โดยบุตรหลานของท่านจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และวิพากษ์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยทำให้บุตรหลานของท่านมีพื้นฐานด้านวิชาการที่แข็งแกร่ง และกลายเป็นผู้ที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการทำงานต่อไป

คุณครูคุมองจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของท่านจากการทดสอบวัดระดับเป็นรายบุคคล

ในวิชาคณิตศาสตร์ ความก้าวหน้าในการเรียนของบุตรหลานท่านจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องทีละระดับผ่านการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนเนื้อหาระดับมัธยมและแคลคูลัส ซึ่งถือเป็นวิธีการเรียนที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมบุตรหลานของท่านให้พร้อมสำหรับการเรียนเนื้อหาระดับอุดมศึกษาที่จะต้องใช้ทักษะเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง

นักอ่านที่ดีไม่เพียงแต่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการหลายแขนงเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นเลิศในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ในขณะที่บุตรหลานของท่านเรียนเนื้อหาที่ซับซ้อนจากการอ่านวรรณกรรม ในไม่ช้าท่านจะได้เห็นความก้าวหน้าในด้านการอ่าน การทำความเข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้ดีขึ้น มีความสามารถในการจัดเรียงเนื้อเรื่องและแสดงความคิดเห็นผ่านการไตร่ตรองที่ดี เป็นต้น

""