โครงการ Kumon For All

โครงการ Kumon For All ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำลังในการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำพาเด็กเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังที่พวกเขาตั้งใจ และเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

 

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง โดยสนับสนุนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน ปัจจุบันมี 2 โครงการคือ โครงการที่ร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโครงการที่ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(Suksasongkroh Chiang Mai School)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 รับนักเรียนชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เริ่มโครงการ : มิถุนายน ปี 2548

จำนวนนักเรียนในโครงการ : 92 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย

(The Human Development Foundation)

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลไม่แสวงผลกำไร ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ดูแลเด็กเร่ร่อนหรือเป็นกำพร้าในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กคำนวณได้อย่างแม่นยำ และสามารถนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์รวมถึงทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำแบบฝึกหัดคุมองไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เริ่มโครงการ : กรกฎาคมปี 2549

จำนวนนักเรียนในโครงการ : 30 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)

jirayoon

About jirayoon