การสอนคุมองออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ต่อเนื่อง

Online-Learning-1080x1080

 

ในช่วงที่ศูนย์คุมองปิดทำการสอนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ทุ่มเทดูแลบุตรหลานในการเรียนที่บ้านมาโดยตลอด และนักเรียนที่พยายามฝึกฝนทำแบบฝึกหัดในแต่ละวัน รวมทั้งคุณครูคุมองทุกท่านที่พยายามให้การสนับสนุนนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่สามารถมาเรียนที่ศูนย์คุมองได้ตามปกติ

  • ด้วยความมุ่งมั่นและห่วงใยของคุณครูคุมองที่ต้องการสนับสนุนให้นักเรียนยังคงฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่กิจกรรมนอกบ้านทุกอย่างต้องหยุดชะงักลง ศูนย์คุมองจำนวนมากจึงให้การสอนนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  • ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ฝึกวินัยและความรับผิดชอบผ่านการทำแบบฝึกหัดคุมองทุกวันอย่างต่อเนื่อง แม้จะมาเรียนที่ศูนย์คุมองไม่ได้ก็ตาม
  • นักเรียนเรียนคุมองผ่านทางออนไลน์ (เช่น Line, Zoom, Google Meet) สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที แทนการเดินทางไปเรียนที่ศูนย์คุมอง
  • ถึงแม้ว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ 2 หรือเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ศูนย์คุมองไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ได้ แต่การให้การสนับสนุนของศูนย์คุมองแก่นักเรียนเช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างราบรื่นและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง

 

หมายเหตุ

* เมื่อรัฐบาลอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนที่ศูนย์ได้ โดยพื้นฐานแล้วเราแนะนำให้นักเรียนมาเรียนที่ศูนย์ แต่อย่างไรก็ตาม บางศูนย์ก็ยังคงให้การสนับสนุนนักเรียนผ่านทางออนไลน์ควบคู่กับการมาเรียนที่ศูนย์ต่อไป ดังนั้นขอให้ท่านสอบถามกับทางศูนย์คุมองอีกครั้งว่า สาขานี้มีการสอนผ่านสื่อออนไลน์หรือไม่

* การให้การสอนผ่านสื่อออนไลน์ของแต่ละศูนย์ อาจมีวิธีการและจำนวนครั้งที่เรียนแตกต่างกัน ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์คุมอง

patipank

About patipank