KUMON > ข่าวสาร > กิจกรรม

โครงการ Kumon For All

โครงการ Kumon For All ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกำลังในการเรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนำพาเด็กเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ดังที่พวกเขาตั้งใจ และเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ความสามารถที่มีสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง โดยสนับสนุนแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน ปัจจุบันมี 2 โครงการคือ โครงการที่ร่วมมือกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และโครงการที่ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

งานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปี 2562

IMG_8693
IMG_8266
IMG_8485
IMG_8164
IMG_8149
IMG_7690
""