KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > การสนับสนุนจากบริษัทคุมอง

การสนับสนุนจากบริษัทคุมอง

การสนับสนุนจากบริษัท

บริษัทจะให้การสนับสนุนคุณครูคุมองอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการสอนและการบริหารจัดการศูนย์ ดังหัวข้อต่อไปนี้

– จัดการอบรมให้แก่ผู้เปิดศูนย์และให้คำแนะนำในการเลือกที่ตั้งศูนย์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดศูนย์ใหม่
– จัดการสัมมนาและอบรมสำหรับผู้เริ่มเปิดศูนย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนแบบคุมอง
– ให้คำแนะนำสำหรับการให้การสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล
– ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการศูนย์เพื่อรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพของศูนย์คุมองอย่างต่อเนื่อง
– ให้การสนับสนุนในเรื่องแบบฝึกหัดและสื่อการสอนอื่นๆ
– ให้การสนับสนุนด้านการตลาด

""