KUMON > ค้นหาศูนย์คุมอง

ค้นหาศูนย์คุมอง

วิสัยทัศน์ของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ปี 2020

ศูนย์คุมองทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียของเราจะร่วมกันสร้างคุณค่าของระบบการเรียนแบบคุมองให้แพร่ขยายไปสู่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการอุทิศตนเพื่อพัฒนาศูนย์ให้มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อเด็กๆ