KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > การเป็นคุณครูคุมอง

การเป็นคุณครูคุมอง

คุณสมบัติของผู้เปิดศูนย์คุมอง

– สัญชาติไทย
– สุภาพสตรี อายุระหว่าง 27 – 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
– สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก
– มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
– ผ่านการคัดเลือกของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
– หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถบริหารงานศูนย์ได้เต็มเวลา

หมายเหตุ : หากท่านมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเปิดศูนย์ได้

 

กำหนดการวันที่จัดสัมมนา สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

* ท่านจะต้องเข้าฟังสัมมนา, สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในแต่ละครั้งตามวันที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
เช่น เลือกครั้งที่ 15 เข้าฟังสัมมนาในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม (สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom) จะต้องเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 และสัมภาษณ์รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 (ที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา)
** วันที่จัดสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่จัดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

ช่องทางการติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 16 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

อีเมล์ : Franchise@kumon.co.th

 

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:30 น.

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่