KUMON > สำหรับผู้สนใจเปิดศูนย์ > การเป็นคุณครูคุมอง

การเป็นคุณครูคุมอง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการสัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย
– อายุระหว่าง 27 – 45 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
– สนใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก
– มีความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ ภาษอังกฤษ และภาษาไทย
– ผ่านการคัดเลือกของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
– หลังผ่านขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสามารถบริหารงานศูนย์ได้เต็มเวลา

ข่าวสาร

วารสาร Potential

พบเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากนักเรียนคุมอง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง รวมทั้งบทความที่น่าสนใจในวารสาร Potential ฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เครือข่ายของเรา

ความเป็นมาของเรา

คุมองเป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนใน 50 ประเทศและในหลายภูมิภาคทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่