LEARN ANYWHERE, ANYTIME

ในระบบคุมอง เด็กอายุน้อยแม้แต่อายุประมาณสามขวบก็สามารถเรียนได้ ระบบคุมองมี
ลักษณะเด่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในเรื่องการเรียนแบบเฉพาะตัวเป็นรายบุคคล ระบบ
คุมองช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้และนิสัยการเรียนที่ดี รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้กับเด็กจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความเอาใจใส่ต่อนักเรียนของคุณครูคุมอง

คุณครูคุมองเรียนรู้จากนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์ผลการเรียนและแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำเสร็จ รวมทั้งการสังเกตสภาพการเรียนของนักเรียนในแต่ละครั้ง ทำให้คุณครูคุมองสามารถวางแผนการเรียนและให้แบบฝึกหัดกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนก้าวหน้าไปได้ด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่บ้านหรือที่ศูนย์คุมอง สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการเรียนในระบบคุมองคือ การมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับคุณครูคุมอง

KUMON CONNECT คือวิธีการเรียนรู้แบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เด็ก ผู้ปกครอง และคุณครูคุมองใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและการติดตามผลการเรียนอย่างใกล้ชิด

KUMON CONNECT เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับการเรียนในระบบ
คุมองแบบดั้งเดิมที่ใช้แบบฝึกหัดกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตนเองและความ
สามารถของตนเอง รวมทั้งปลูกฝังทักษะในการท้าทายทำสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนให้กับเด็ก

KUMON CONNECT ทุกสิ่งที่จะเรียนรู้อยู่ในแท็บเล็ตของนักเรียน!

นักเรียนคุมองจะใช้ปากกาสไตลัส (stylus) เขียนคำตอบลงบนแท็บเล็ต เช่นเดียวกับที่เขียนคำตอบด้วยดินสอลงบนแบบฝึกหัดกระดาษ คุณครูคุมองจะติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนในแต่ละวันของนักเรียน และให้คำแนะนำในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือพูดคุยเรื่องที่ควรพัฒนาต่อไป รวมทั้งผู้ปกครองยังสามารถดูบันทึกผลการเรียนของบุตรหลานได้ทุกเมื่อ โดยร่วมมือกับคุณครูคุมองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก

จุดมุ่งหมายของระบบคุมองยังคงยืนหยัดที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะที่ดี

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทุกสิ่งที่จะเรียนรู้อยู่ในแท็บเล็ตของนักเรียน!
เด็กจะเริ่มทำแบบฝึกหัดด้วยการสัมผัสหน้าจอ
เขียนคำตอบด้วยปากกาสไตลัส และส่งแบบฝึกหัด
ที่ทำเสร็จให้คุณครูคุมองได้ทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้

บันทึกผลการเรียนในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้คุณครู
คุมองใช้ข้อมูลจากแบบฝึกหัดที่นักเรียนทำเสร็จ
ในการประเมินสภาพการเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง
และจุดที่จะพัฒนาเพิ่มเติมของนักเรียน วิธีนี้ช่วย
ลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้ และเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก

เข้าถึงและประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนได้อย่างง่ายดาย

นักเรียนและผู้ปกครองจะทราบบันทึกผลการเรียน
ย้อนหลัง เช่น คะแนนที่ได้ เวลาที่ใช้ทำแบบฝึกหัด
และความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านทางแท็บเล็ต
ได้อย่างง่ายดาย นักเรียนจะทราบประวัติการเรียน
ของตนเองได้เพียงคลิกเดียวเพื่อดูว่าตนเองเรียน
ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง
แค่ไหน ในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็สามารถรับรู้ถึง
ความสำเร็จทางการเรียนของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็ว

รู้ถึงข้อมูลการเรียนที่สำคัญ

ผู้ปกครองจะทราบข้อมูลการเรียนที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเรียนรู้ของบุตรหลานทั้งการเรียน
ที่ศูนย์คุมองและที่บ้านจากคุณครูคุมอง
KUMON CONNECT จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบถึง
กิจวัตรการเรียนและความสม่ำเสมอในการเรียนของ
บุตรหลาน รวมทั้งทราบได้อย่างชัดเจนว่าบุตรหลาน
เรียนได้ดีเพียงใดในแต่ละวัน ข้อมูลสำคัญเหล่านี้
ช่วยให้คุณครูคุมองปรับแผนการเรียนของนักเรียน
ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
บุตรหลานผ่าน Kumon Connect

หนูอยากเรียนคุมอง เพราะคุณครูชมว่าหนูเก่งขึ้น
และคุณครูช่วยดูแลหนูเป็นอย่างดีแม้กระทั่งตอนที่
หนูไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์คุมอง หนูเฝ้ารอที่จะได้รับ
ข้อความจากคุณครูอยู่ทุกวันเลยค่ะ

ดิฉันเห็นภาพพัฒนาการในการเรียนของลูกได้
ชัดเจนขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับผ่านทาง KUMON
CONNECT ทำให้ดิฉันช่วยดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้น
ลูกมีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอดค่ะ

คุณครูคุมองสื่อสารได้อย่างดีมากเรื่องพัฒนาการ
ของลูกทำให้ดิฉันรับรู้ถึงการเรียนรู้ของลูกได้มากขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากต่อการเรียนที่มีเรื่องระยะทางเข้ามา
เกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเลยว่าลูกมีแรงจูงใจมากขึ้น
ที่จะรับผิดชอบการเรียนของตัวเอง