KUMON > ค้นหา > รายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของบริษัทคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2023

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ต้องอาศัยความรู้ของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

กลุ่มบริษัทคุมองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทคุมองจึงเชื่อว่า หนึ่งในสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

กลุ่มบริษัทคุมองเล็งเห็นว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกนั้นเป็นความท้าทายสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะรวมวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นหลักเบื้องต้นของการทำงานในการปกป้องโลกอันมีค่าของเราและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเรา กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • กลุ่มบริษัทคุมองตระหนักเสมอว่า กิจกรรมทางธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เราพยายามที่จะอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เป้าหมายหลักคือการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดมลภาวะ
  • กลุ่มบริษัทคุมองจะร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เราจะดำเนินกิจกรรมในเชิงบวกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งฟื้นฟูสภาพป่า
  • กลุ่มบริษัทคุมองจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของทุกประเทศและภูมิภาค เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร
  • กลุ่มบริษัทคุมองจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในขณะเดียวกัน ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราพร้อมที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ

การริเริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ตามที่กล่าวมา ในการดำเนินการทุกกิจกรรมทางธุรกิจของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เราได้พยายามลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและกระดาษ ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนการรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เราได้แสดงถึงความพยายามในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (“EM”) ด้วยการลดการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น การจัดการด้านพลังงานและการรีไซเคิลโดยใช้ตัวชี้วัดต่อไปนี้

สถิติการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ประจำปี

พลังงานไฟฟ้า
เรายังคงสนับสนุนให้แต่ละประเทศปฏิบัติตามแนวทางการประหยัดพลังงานเท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงานมากขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งคือ สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างมากทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำให้พื้นที่สำนักงานเย็นลง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2021     1,002,464 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2022     1,125,175 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ปริมาณกระดาษ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียยังคงดำเนินกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้กระดาษ เช่น การประชุมและสัมมนาออนไลน์ และเปลี่ยนมานำส่งและจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ความพยายามนี้ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในระหว่างปีได้

ปริมาณการใช้กระดาษในปี 2021 1,340,478 แผ่น
ปริมาณการใช้กระดาษในปี 2022 1,608,659 แผ่น

การรีไซเคิลกระดาษ
ผลจากการดำเนินกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ ช่วยลดปริมาณการพิมพ์กระดาษและเปลี่ยนเป็นการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน ทำให้ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลลดลงอย่างมาก

ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลในปี 2021 19,677 กก.
ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลในปี 2022 18,491 กก.

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกหลักที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการใช้ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  สำหรับอาคารพาณิชย์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการใช้ไฟฟ้า (เช่น การทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศ แสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ) ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียจึงได้พยายามลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2021          666 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2022          749 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 สำนักงานภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ย้ายไปยังสถานที่ใหม่ โดยมีพื้นที่ลดลงจาก 10,990 ตารางฟุต เหลือ 6,700 ตารางฟุต การออกแบบสำนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานรูปแบบไฮบริดและสร้างแรงบันดาลใจ วัสดุที่ใช้ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นไวนิล แผงอคูสติก สีอิมัลชัน เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ LED ฯลฯ

 

บริเวณหน้าสำนักงานหรือพื้นที่เอนกประสงค์ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สำหรับให้พนักงานได้ใช้พักผ่อน แต่ยังสามารถใช้เป็นจุดทำงานหรือพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการได้อีกด้วย

ในช่วงเวลากลางวัน ม่านจะถูกเปิดไว้เพื่อรับแสงธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ ผนังที่กั้นระหว่างห้องทานอาหารและห้องประชุมสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรมของบริษัทหรือพิธีมอบรางวัลต่างๆ

สำนักงานภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่ประเทศสิงคโปร์ได้ริเริ่มการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเช่าต้นไม้ตกแต่งสำนักงาน จัดหาถังขยะรีไซเคิล และติดโปสเตอร์รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน ความคิดริเริ่มนี้ส่งผลดีต่อวัฒนธรรมในสำนักงาน

""