KUMON > ค้นหา > รายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของบริษัทคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

รายงานกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ KAO ประจำปี 2563

ที่มาของการริเริ่มกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ที่คุมอง เราให้ความสำคัญกับเด็กๆ เป็นรายบุคคลและทุกๆ คนมากที่สุด และนี่คือเหตุผลที่คุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียหรือ KAO ทุ่มเทเพื่อเปิดศูนย์คุมองในพื้นที่และประเทศที่ยังไม่เคยมีศูนย์คุมองมาก่อน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนแบบคุมอง และเพราะความใส่ใจที่เรามีต่อเด็กๆ อีกเช่นกันที่ทำให้เราเชื่อว่าการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโลกคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองข้ามได้

ด้วยเหตุนี้ คุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียจึงได้พยายามลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภท รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมการรีไซเคิลกระดาษ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ เราได้ริเริ่มใช้มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management, EM) เพื่อลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น การจัดการด้านการใช้พลังงาน การรีไซเคิล โดยมีตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของเรา

สถิติการใช้ทรัพยากรประจำปี

การใช้พลังงานไฟฟ้า

ความพยายามที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียเริ่มประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ 2019 และถึงแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีศูนย์คุมองและสำนักงานคุมองเปิดทำการเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก็ยังลดลง คุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียยังคงฝึกเตรียมความพร้อมที่จะลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดสวิทช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน การติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงาน และการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2018     1,754,757 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
การใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2019     1,672,964 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ปริมาณการใช้กระดาษ

คุมองในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียตื่นตัวอยู่เสมอในการลดปริมาณการใช้กระดาษ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์เอกสารหลายๆ แผ่นบนกระดาษเพียง 1 หน้า การปรับขนาดตัวอักษรให้เล็กลง การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้าเพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆ แผ่น เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณการใช้กระดาษลดลงจาก 4.67 ล้านแผ่น เหลือเพียง 4.23 ล้านแผ่น

ปริมาณการใช้กระดาษในปี     2018 4,671,208 แผ่น
ปริมาณการใช้กระดาษในปี     2019 4,229,597 แผ่น

การรีไซเคิลกระดาษ

การรีไซเคิลกระดาษเป็นหัวข้อสำคัญที่ประเทศสมาชิกของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียได้ทุ่มเทความพยายามเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลกระดาษได้แก่ การตั้งกล่องรวบรวมกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตามจุดต่างๆ ในสำนักงานเพื่อช่วยเตือนให้พนักงานคุมองนำกระดาษที่ยังสามารถใช้ได้กลับมารีไซเคิล มีการติดป้ายและโปสเตอร์ในพื้นที่สำนักงานเพื่อเตือนให้พนักงานทุกคนลดปริมาณการใช้กระดาษ มีการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำและนำมารีไซเคิล ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ปริมาณกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพิ่มขึ้นจาก 21.48 กิโลกรัม เป็น 22.58 กิโลกรัม

ปริมาณกระดาษที่นำมารีไซเคิลในปี 2018     21,476 กิโลกรัม
ปริมาณกระดาษที่นำมารีไซเคิลในปี 2019     22,583 กิโลกรัม

การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นของก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน การใช้ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้พยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้วยความพยายามของทุกๆ คน ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึง 3.6 เปอร์เซ็นต์

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2018     1,128 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2019     1,087 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

 

ตัวอย่างของความพยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคุมองในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย

คุมองประเทศอินเดียตอบรับแนวคิด รักสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และมีการนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

 

การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิลช่วยให้เราสามารถประหยัดพลังงาน ลดการเกิดมลภาวะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติให้น้อยลง เพื่อนำวัตถุดิบเหล่านั้นไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทน

ประโยชน์ของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

  1. ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ด้วยการทำให้วัตถุดิบที่มีอยู่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
  2. ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องนำไปทำลายด้วยการฝังกลบ
  3. ลดการใช้พลังงานโดยการลดวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหลือน้อยที่สุด
  4. ลดหรือยุติมลภาวะที่เป็นผลข้างเคียงจากการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. กำจัดการปนเปื้อนในดินและน้ำโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารอันตรายที่มีอยู่ในขยะอิเล็กทรอนิกส์

การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ – การใช้แบบฟอร์มยื่นขออนุมัติและแบบฟอร์มขอลาหยุดในรูปแบบดิจิตัล

วิธีดังกล่าวช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและประหยัดเวลาอันมีค่าของเราได้ เพราะเราควรจะนำเวลาที่ใช้ในการยื่นเอกสาร จัดเก็บ และค้นหาเอกสารที่เป็นกระดาษไปใช้ในการทำงานอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิผลมากกว่า เอกสารที่อยู่ในรูปแบบดิจิตัลสามารถเก็บรวบรวมไว้ที่ส่วนกลางซึ่งเอกสารดิจิตัลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ การนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย