KUMON > ค้นหา > รายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมของบริษัทคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประจำปี 2022

แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ต้องอาศัยความรู้ของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

กลุ่มบริษัทคุมองมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทคุมองจึงเชื่อว่า หนึ่งในสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือ การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

กลุ่มบริษัทคุมองเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกนั้นเป็นความท้าทายสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะรวมวิสัยทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับแผนการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อเป็นหลักเบื้องต้นของการทำงานในการปกป้องโลกอันมีค่าของเราและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมอง

ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเรา กลุ่มบริษัทคุมองจะพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • กลุ่มบริษัทคุมองตระหนักเสมอว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร เราพยายามที่จะอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งดำเนินการรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น โดยเป้าหมายหลักคือการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดมลภาวะ
 • กลุ่มบริษัทคุมองจะร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันเราจะดำเนินกิจกรรมในเชิงบวกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งฟื้นฟูสภาพป่า
 • กลุ่มบริษัทคุมองจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของทุกประเทศและภูมิภาค เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถาวร
 • กลุ่มบริษัทคุมองจะสนับสนุนให้พนักงานคุมองทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในขณะเดียวกันในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราพร้อมที่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน

การริเริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทคุมองในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราได้พยายามลดการใช้ไฟฟ้าและกระดาษ ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนการรีไซเคิลกระดาษเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในทุกการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเราได้แสดงถึงความพยายามในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (“Environmental Management”) ในการลดปริมาณการพิมพ์ที่ไม่จำเป็น การจัดการด้านการใช้พลังงานและการรีไซเคิลโดยใช้ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

สถิติการใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ประจำปี

พลังงานไฟฟ้า

เรายังคงสนับสนุนให้แต่ละประเทศสมาชิกปฏิบัติตามแนวทางประหยัดพลังงานเท่าที่จะสามารถทำได้ ได้แก่ การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED เป็นต้น ความพยายามดังกล่าวช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ดังนี้

“ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2020 1,217,020 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2021 1,002,464 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง”

ปริมาณกระดาษ

ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียยังคงดำเนินกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้กระดาษ เช่น การประชุมและสัมมนาผ่านทางออนไลน์ และเปลี่ยนมานำส่งและจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ความพยายามนี้ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในระหว่างปี

“ปริมาณการใช้กระดาษในปี 2020 1,500,609 แผ่น

ปริมาณการใช้กระดาษในปี 2021 1,340,478 แผ่น”

การรีไซเคิลกระดาษ

ผลจากการทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ ช่วยลดปริมาณการพิมพ์กระดาษและเปลี่ยนเป็นการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลจึงลดลงอย่างมาก

“ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลในปี 2020 78,344 กก.

ปริมาณกระดาษที่นำไปรีไซเคิลในปี 2021 19,677 กก.”

 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกหลักที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการใช้ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยความพยายามของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียที่จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 15.9%

“ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2020 784 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงในปี 2021 659 ตันคาร์บอนไดออกไซด์”

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ภายใต้คำขวัญ “รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาชีวิตของเรา” คุมองประเทศเวียดนามได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้:

 1. 1. การประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า)
 •  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงนอกเวลาทำงาน (ระหว่างพักกลางวัน พักเบรก ฯลฯ) .
 • เปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดจากหลอดไส้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์
 • ตรวจสอบมาตรวัดไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นประจำทุกวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบมาตรวัดเป็นประจำช่วยให้สังเกตได้ว่ามีการลืมปิดไฟหรือไม่ หรือระบบน้ำใต้ดินมีความผิดปกติหรือไม่

 1. ติดโปสเตอร์ในห้องน้ำเพื่อรณรงค์ด้านสุขอนามัย รวมถึงการใช้กระดาษชำระและน้ำอย่างประหยัด

 

 

 

 

 

 

 

 1. ลดการใช้กระดาษ A4 โดยนำด้านที่ยังว่างอยู่มาใช้ซ้ำ รวมทั้งรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน และจำหน่ายให้กับผู้ที่จะนำไปรีไซเคิล
 2. จัดพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสำนักงาน

""