KUMON > ค้นหา > ปณิธานของเรา

ปณิธานของเรา

เป้าหมายสูงสุดของระบบการเรียนแบบคุมอง

ทุกคนที่คุมองมีความฝันร่วมกันที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ผ่านการให้การศึกษา

เรามุ่งหน้าที่จะทำความฝันของเราให้เป็นจริงด้วยการช่วยให้ผู้คนสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการศึกษาแบบรายบุคคล

""